Love og regler ved kvæghold

Der er mange love og regler der skal overholdes, er du i tvivl er det altid en god ide at kontakte din bopælskommune, og søge vejledning på Miljø og fødevareministeriets hjemmeside, hvor de opdaterede regler står. Vi vil kort komme ind på nogle af de regler du skal være opmærksom på.

Det kun er lovligt at holde kvæg i landzoner. Det vil sige at du må ikke have kvæg hvis du bor i byzone, sommerhusområde, eller hvis den landzone du bor i er overført til boligformål med bolig og erhverv i lokalplanen. Der kan hvis der er de rette forhold, gives dispensation fra kommunens side.

Hobbyhold eller erhvervsmæssigt dyrehold

Regler og lovgivning er forskelligt, alt efter om det er et dyrehold der betegnes som et ”hobbydyrehold” eller som ”erhvervsmæssig dyrehold”.

Ved hobby dyrehold, (eller ikke erhvervsmæssigt dyrehold), må du have 4 stykker kvæg, enten 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve, eller 4 stykker kvæg uden afkom, det er det maksimale og tæller som 100 %.

4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder), gælder også som 100 %, så ønsker du begge dele kan du kun have eksempelvis 2 kreaturer som gælder for 50 % og 2 heste med føl, som gælder for de sidste 50 %.

Så har du flere forskellige dyrehold skal du altid sikre at disse ikke overstiger 100 %. Derudover må du have op til 30 høns og 4 voksne hunde med hvalpe op til 18 uger.

Har du mere end 4 stykker kvæg, enten 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve, eller 4 stykker kvæg uden afkom, eller andet dyrehold så det overstiger de 100 %, og det vil blive anset som værende et erhvervsmæssigt dyrehold.

kvæg regler og love

Erhvervsmæssig dyrehold

Erhvervsmæssigt dyrehold skal oplyses til kommunen, hvilke dyr det handler om, hvor og hvordan de er opstaldet (også kaldet produktionsarealet).

Du skal oplyse omkring driftsbygninger og deres indretning, opbevaring af foder, opbevaring og anvendelse af husdyrgødning, hvor mange og hvor store dyr du ønsker. Når det bliver et lidt større dyrehold, er der også love og regler for om indretning og drift, så der ikke er gene for naboer og at næringsstoffer fra husdyrholdet ikke forurener naturen og grundvand.

Det betyder at der skal være fast gulv eller et tørt og tykt lag af strøelse, så der ikke er udsivning til grundvandet på det område dyrene færdes/ stalden.
Er der et afløb skal du lukke det af eller sikre dig, at ajlen fra deres møg løber i en tæt beholder.

Du skal opbevare husdyrgødning på en plads med fast bund, der skal være overdækket, eller i en tæt container.
Møddingen skal indrettes, så overfladevand ikke kan løbe ind eller fra. Sidebegrænsninger skal mindst være en 1 meter høj mur, eller en 2 meter bred randbelægning. Alt skal være lavet i holdbart og vejrbestandigt materiale, der kan holde til tryk fra de maskiner, der kører på pladsen.

Flydende husdyrgødning skal opbevares i en tæt beholder, der er overdækket.

Fast gødning kan efter tilladelse fra kommunen opbevares i en markstark hvis det er overdækket i en tidsbegrænset periode, og ikke det samme sted hver år.

Staldforhold, areal inde og uden

Da der er stor forskel på størrelsen på kreaturer, er dette kun vejledende.
Kalve under 150 kg. skal have 1,5 m2,
Kalve fra 150 – 200 kg skal have 1,7 m2
Kalve over 200 skal have 1,9 m2.

Dyr over 400 kg. skal have 3,8 m2. Og dyr over 500 kg. skal have 4,4 m2.

Der skal være 1 ædeplads til alle og let tilgang til vand.

Det er meget tunge dyr, så det skal være holdbart inventar, der tilgodeser deres naturlige adfærd. Der må ingen skarpe kanter være, eller steder hvor hverken voksne eller de mindre kalve kan sidde fast eller komme i klemme. Hvis det er kalve der går sammen med deres mødre hele tiden, vil det være en god ide at lave et aflukke, eller en del af stalden hvor kun kalvene kan gå ind. Der har du mulighed for at fodre dem med specialfoder til kalve, uden at de voksne æder det hele.

Hobbylandbrug stald

Ventilation og lysforhold har stor betydning for dine dyrs trivsel

Er der ikke tilstrækkelig med udskiftning af luften i stalden kan du få syge dyr De kan som oftest klare koldt vejr, bare de ikke ligge i træk og fugt.

Det bedste vil være hvis der er et så stort naturligt lysindfald, at det ikke er nødvendigt med kunstigt lys for at kunne læse avisen i stalden. Er der ikke det, er det nødvendigt med kunstigt lys, gerne 14- 16 timer i døgnet. Det samme gælder i vinterhalvåret, lad lyset brænde i de mørke timer, så du kommer op på de samme antal lysetimer som i sommerhalvåret.

Lige så vigtigt som det er med lys, er det også vigtigt at der er timer med mørke og ro i stalden, for at dyrene trives.

Går dine kreaturer på græs, skal der ca. være 0,4 – 1 ha. Pr. ko, det svarer til 1-2 fodboldbaner. Så er du sikker på der er græs og plads nok. Det er vigtigt med plads nok, så køerne ikke får græsset jokket så meget op, ( især om vinteren), at marken bliver ødelagt og gold. Udegående dyr skal altid have så store arealer, at der er tørre arealer med græsdække.

Man skal altid sikre at de har vand til rådighed, og at der gives tilskudsfoder hvis der ikke er nok foder i græsset.
Det bedste er at der er så meget jord at du har mulighed for at dele det op i mindre folde, hvor de afgræsser en af gangen.

Hegn

Indhegning sker oftest med elektrisk elhegn, som er en metaltråd(e) der er hængt på hegnspæle, hvor til der er tilsluttet en strømgiver med jordforbindelse, som kan være et batteri eller elektrisk elhegn der transformerer lavspænding til højspænding. Det kommer ud i hegnstråden som kortvarige impulser, som vi og dyr mærker som stød fordi vi har jordforbindelse. Ledeevnen forringes hvis hegnstråden er rusten eller den er i berøring med planter eller jord.

Som oftest har man kraftige pæle i hjørnerne, det kan være kraftige træpæle eller gamle elmaster, imellem dem opsætter man jern eller plastikpæle, hvorpå man hænger tråden på hegnsklokker/ isolatorer. Man kan have en enkelt tråd eller dobbelt tråd, så man undgår at kalvene kravler ud under. Hegnets højde skal ca. være 0,9 – 1 meter højt, og undertråden skal ca. sidde 0,5 m. højt.
Har man opsat hegn ud til offentlig vej eller stier er det lovpligtigt at opsætte advarselsskilte på 20 x 10 cm, med en skriftstørrelse på 2,5 cm, for hver 50 meter.

Der må kun være 1 spændingsgiver pr. hegn, et godt strømhegn kan hvis der er god isolering mellem tråd og pæle, sagtens virke og give tilstrækkeligt stød på adskillige kilometer.
Der skal mindst være 3 meter imellem 2 elhegn.

Dyreværnsloven

Uanset antallet af dyr skal du altid overholde dyreværnsloven, Der gælder særlige regler for malkekvæg og deres afkom, samt en række andre love og bekendtgørelse omkring staldindretning, sengebåse og fodring. Hvor der for kødkvæg og ammekøer gælder mere generel lovgivning. Hver dog opmærksom på at regler for malkekvæg og deres afkom, gælder hvis du modtager kalve til opfedning. Der gælder også særlige regler for kalve under et halvt år for alle med kvæg.

For at overholde dyreværnsloven skal du for alt kvæg, behandle dyrene forsvarligt, hvor de er beskyttet bedst muligt mod unødig lidelse. At de får det rette foder og altid har tilgang til vand, i forhold til deres adfærdsmæssige, fysiologiske og sundhedsmæssige behov.

At de stalde og område de er i, er indrettet så de har den fornødne plads og er beskyttet mod vejr og vind. Om sommeren skal de have mulighed for at søge skygge. Dyr der går ude hele døgnet skal om vinteren have et tæt hårlag, være i godt huld, have adgang til hus, eller læskur, hvor alle dyr kan lægge tørt på en gang.
Er det malkekvæg skal de ind i stald og være, under ekstremt vintervejr.

At alle dyr modtager den rette pleje under sygdom- og regler om aflivning. Herunder også tilsyn, optegnelser af døde dyr og medicin.

At de passes af et tilstrækkeligt antal personer, der har den fornødne viden, så dyrene passes velfærdsmæssigt forsvarligt.

At der forekomme et fast tilsyn med dyrene, så syge eller tilskadekomne dyr, straks får den rette behandling.

Har du malkekvæg og afkom af malkekvæg, er der særregler

Der bliver indført nye regler og love, så der i øjeblikket er en overgangsperiode for bedrifter med opstart før 1. juli 2010. Disse regler gælder ikke hvis du har et hobbybrug.

Gældende allerede nu for bygninger taget i brug før 2010:

 • Krav om sygepladser, antal og underlag skal være tørt og blødt
 • Der skal kunne maskinmalkes i syge- og kælvningsbokse
 • Der skal altid være adgang til frisk drikkevand, og malkekøer skal have fri adgang til vand fra vandspejl
 • Krav om, at kvier og kviekalve på fuldspaltegulve skal på græs i visse perioder
 • Krav om behandlingsfaciliteter til at løfte bagben, kloveftersyn 2 gange årligt på kreaturer over 12 måneder, og klovbeskæring efter behov

Gældende fra 2022 for bygninger taget i brug før 2010:

 • Kalve og ungdyr skal have mulighed for at udføre hudpleje, mens malkekøer skal have adgang til kobørster
 • Krav om, at kreaturer i bindestalde skal på græs i visse perioder

Gældende fra 2024 for bygninger taget i brug før 2010:

 • Modtageafsnit til nyankomne kalve i slagtekalvebesætninger
 • Drivveje skal være egnede, når malkekvæg eller afkom af malkekvæg sættes på græs, og der skal være mulighed for skygge på afgræsningsarealet
 • Kælvning skal ske i enkeltboks, men kan foregå på græs. Koen og kalven skal gå sammen 12 timer efter fødslen. OBS: det er allerede gældende at ko og kalv skal gå sammen i 12 timer, såfremt kælvning foregår i enkeltboks

Gældende fra 2027 for bygninger taget i brug før 2010:

 • Kreaturer må ikke bindes
 • Derudover er der løbende tiltag omkring indretning af stalde, herunder krav til størrelse af opholdsarealer, sygebokse, antal sengebåse og tværgange, skridsikre gulve, lys inventar, rumfang og staldklima

(Taget fra Miljø og fødevareministeriets hjemmeside)

Regler for kalve under 6 måneder

Særlige regler når du holder kalve under 6 måneder, gælder ikke hvis det er kalve der går sammen med deres mor eller hvis der er under 6 kalve på gården.

Reglerne for beskyttelse af kalve omfatter blandt andet

 • Kalve over 2 uger skal have adgang til frisk vand i tilstrækkelig mængde til enhver tid
 • Kalves suttebehov skal dækkes i forbindelse med mælkeoptagelse. Det kan foregå ved brug af
  pattespand, pattebar eller mælkeautomat,
  narresut placeret i umiddelbar nærhed af mælk tildelt i skål, spand eller kar, eller
  løstliggende flydende sut i skål, spand eller kar
 • Der skal være mindst én sut pr. kalv, og sutten skal være tilgængelig i mindst 20 minutter efter mælketildeling
 • Kalve over 8 uger ikke må stå i enkeltbokse
 • Kalve i enkeltbokse skal kunne se og røre andre kalve
 • Skillevæggen imellem enkeltboksene må ikke være massiv, så kalvene forhindres i at se og røre andre kalve. Holdes kalve under 8 uger i hytter, kan reglen opfyldes ved at etablere forgårde til hytterne, der støder op til nabokalvens forgård. Kalvene har så mulighed for at gå ud i forgården og se og røre nabokalven(e)
 • Kalve ikke må bindes. Dog kan flokvis opstaldede kalve bindes i perioder på højst en time i forbindelse med mælkefodring
 • Kalve ikke må sondefodres, medmindre det er påkrævet for at behandle kalven mod sygdom
 • Arealkrav til enkeltbokse, sygebokse og flokopstaldning, også ved brug af indendørs eller udendørs hytter
 • Krav til lysforhold, tilsyn, foder og vand, gulve, lejeareal og tildeling af strøelse

Regler om operative indgreb som afhorning

 • Bekendtgørelse om afhorning af dyr indeholder reglerne omkring afhorning af kalve

Reglerne omfatter blandt andet:

 • Kalve altid skal bedøves af en dyrlæge umiddelbart forud for afhorningen
 • Kalve over 3 måneder kun må afhornes af en dyrlæge
 • Kalve under 3 måneder godt må få foretaget indgrebet af ejer, forudsat at dyrlægen forinden har bedøvet kalve

.
(Lånt fra Miljø og fødevareministeriets hjemmeside)

CHR – registrering af kvæg

Alt kvæg skal være øremærket, så de er registreret i Det Centrale HusdyrsbrugsRegister (CHR), med øremærker. De skal have øremærke og registreres, så hvis der kommer et udbrud af sygdomme, kan man hurtigt lokalisere og bremse smitten.
Med øremærket registreres deres fødsels, hvem deres mor er, hvor de kommer fra. Ejendommens placering besætningsnummer, dato for etablering, ejers navn og adresse, hvilken race det er, dyrenes anvendelsesformål, antal dyr under normale driftsforhold, tilknyttet dyrlægepraksis m.v.
Hvert enkelt kreatur skal oprettes i CHR, og oplysninger om dyrets flytninger, kælvninger mv. skal holdes ajour. Ved flytning til udlandet skal kreaturer desuden ledsages af et kvægpas, der udskrives fra CHR.

Alle kalve skal være indberettet inden de er 7 dage, og have øremærke inden de er 20 dage. Du skal indberette fødsel, dødsfald, slagtning. Det skal også indberettes hvis de går på et græsareal sammen med dyr fra anden besætning.
De skal bære et elektronisk øremærke i venstre øre og et almindeligt øremærke i højre øre.
Alt indberetning skal ske til landbrugsindberetning.dk